چند نفر از دوستان عزیز از دانشگاه شریف مطالعه‌ای روی خط تولید نرم‌افزاری شرکت اعوان انجام دادند و آن را بر اساس یک مدل علمی FEF ارزیابی کرده‌اند. گزارش این مطالعه در ضمیمه تقدیم می‌شود. اگر حوصله خواندن کل مستند را ندارید می‌توانید فقط بخش شش را مرور کنید. مطالعه جمع‌بندی نهایی در بخش هشت بدون مطالعه بخش شش ممکن است گمراه کننده باشد مخصوصاً در مورد ربع معماری که بین مدل FEF و محصول شرکت اعوان تفاوت رویکرد وجود دارد.

لازم به ذکر است مطالبی که در مستند آمده برداشت این دوستان از مستندات و مصاحبه‌های کوتاه است و در برخی از موارد ممکن است دقیق نباشد. ضمن آنکه برخی از مواردی که امتیاز مثبت داده شده در یک یا چند پروژه وجود دارد و نه همه پروژه‌ها.
ضمن قدردانی از این عزیزان به خصوص آقای بشارتی امیدوارم با اتکا به نتایج این گزارش بتوانیم محصولات شرکت را بهبود بدهیم.