66097972 – 66097985

info@asta.ir

طراحی و مدیریت فرایندهای سازمانی

WISE BPM – کارتابل واحد و مدیریت فرایندهای سازمانی

نقش مدیریت فرایند (BPM) در خط تولید نرم‌افزار، ایجاد امکان تعریف و اجرای فرایندهای جدید به وسیله مدیران سیستم (بدون دخالت برنامه نویسان) می‌باشد.

  • موتور فرایند مبتنی بر استاندارد BPMN
  • طراحی فرایند تحت وب مبتنی بر استاندارد BPMN
  • امکان طراحی فرم‌های پویا
  • دسترسی یکجا به کارتابل کلیه سمت‌های کاربر
سازمان‌ها مرتباً فرایندهای عملیاتی خود را با تغییر اهداف، راهبردها و دستورالعمل‌ها به‌روز می‌نمایند. چابکی در انعکاس فرایندهای جدید در سیستم‌های اطلاعاتی اهمیت زیادی دارد. نقش موتورهای فرایند، ایجاد امکان تعریف و اجرای فرایندهای جدید به وسیله مدیران سیستم (بدون دخالت برنامه نویسان) می‌باشد. BPMS یکی از راهگشاترین فناوری‌های نوین برای سازمان‌های پیشرو است. WISE BPM محصولی است که قابلیت‌های یک BPMS را در چارچوب زیر ارائه می‌نماید:

طراح برخط فرایند

طراحی فرایند تحت وب مبتنی بر استاندارد BPMN
تعیین فرم‌های مخصوص هر مرحله از فرایند
تعیین اقدامات مجاز در هر مرحله از فرایند
تعیین قواعد تخصیص کار به کاربران به سمت‌ها بر اساس اطلاعات ساختار سازمانی (نقش، سازمان، تقسیمات جغرافیایی و ...)
پشتیبانی از الگوهای مختلف تخصیص کار

موتور اجرای فرایند

موتور فرایند مبتنی بر استاندارد BPMN
پشتیبانی از فرایندهای همروند
پشتیبانی از اجرای سرویس با پروتکل‌های مختلف (JMS، REST، SOAP و ...)
پشتیبانی از اجرای قواعد سازمانی (Business Rules)

کارتابل متمرکز برای کاربران و سمت‌ها

دسترسی یکجا به کارتابل کلیه سمت‌های کاربر
مشاهده فرم‌های مخصوص هر مرحله از فرایند
نمایش تصویر فرایند جاری توسط مسئول
ثبت/مشاهده یادداشت روی فرایند
ثبت/مشاهده پیوست روی فرایند
مشاهده چرخه ارجاعات
نمایش اقدامات مجاز در هر مرحله از فرایند

طراحی برخط فرم

امکان طراحی فرم‌های پویا
پشتیبانی از ویجتهای متنوع (رشته، عدد، تاریخ، لیست، چک و ... )
پشتیبانی از داده های تو در تو
پشتیبانی از فیلدهای چندمقداری

گزارشات آماری و تفصیلی (لیستی)

گزارش وضعیت فرایندها بر اساس شاخص‌های مختلف
گزارش وضعیت کارها بر اساس شاخص‌های مختلف
ارائه گزارش به شکل ماتریس و نمودار در فرمت‌های مختلف

تصاویر WISE BPM

فرم مشاهده کار، مشاهده تصویر آخرین وضعیت فرایند

 

طراحی آنلاین فرایند

 

طراحی فرم‌های پویا