پس از تولید نرم افزار، می بایست وارد فرآیند آزمایش شویم تا از کیفیت آن مطمئن اطمینان حاصل نماییم. بنابراین نرم‌افزاری که تست نشده کامل نیست. انواع آزمایشها نرم‌افزار را از دیدگاه‌های مختلف می‌آزمایند. این ارائه به بیان روشها و ابزارهای تست واحد (Unit Test) می‌پردازد.

تست واحد را نسبت به تستهای سنتی این مزایا را دارد که خودکار و قابل تکرار است و به صورت افزایشی تولید و نگهداری می‌شود.
کتابخانه JUnit یکی از مهمترین و مشهورترین ابزارهای تست واحد است. DbUnit نیز با توسعه امکانات jUnit برای تست برنامه‌های مبتنی بر پایگاه داده تسهیلاتی ایجاد می‌کند. در این ارائه در مورد با این دو کتابخانه آشنا خواهیم شد.
[مجموع: 1 میانگین: 5]