66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

امام علی (ع) :

ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است و از او ناتوان تر کسی است که دوستان خود را از دست بدهد.

JBoss