66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

امام علی (ع) :

دنیا بدن ها را فرسوده ، آرزوها را تازه ، مرگ را نزدیک و خواسته ها را دور و دراز می کند ، کسی که به آن دست یافت خسته می شود و آنکه به دنیا نرسید رنج می برد.

متدلوژی