66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

امام علی (ع) :

خردمند به کار خویش تکیه کند و نادان به آرزوهای خویش.

تست