66097972 – 66097985

info@asta.ir

مارک توین :

کار یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش باشید و بازی یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش نباشید.

آنالیز