66097972 – 66097985

info@asta.ir

کیفیت نرم افزار

کارهای ساده و موثری برای بهبود کیفیت نرم‌افزار وجود دارد که آگاهی از آن‌ها به دانشی فراتر از زبان‌های برنامه‌نویسی و فناوری نیاز دارد.

ارائه مهندس پیشوایی در مورد تضمین کیفیت نرم افزار

ارائه دکتر صادق علی اکبر، در مورد بازآرایی یا Refactoring

ارائه دکتر صادق علی اکبر، در مورد UnitTesting

فایل PDF درمورد Unit Testing یکی از بخش های دوره آموزشی کیفیت نرم افزار

دوره کامل آموزش UnitTesting