امروزه شبکه‌های اجتماعی در شکل‌های متنوع و در حوزه‌های مختلف ديده می‌شوند. شبکه‌های ارتباطی (مثل تلفن همراه)، شبکه‌های اجتماعی مجازی اينترنتی، روابط واقعی خويشاوندی و اجتماعی و همچنين شبکه روابط کارکنان سازمان‌ها و شرکتها مثال‌هايی از شبکه‌های اجتماعی هستند. موضوع اين ارائه شبيه‌سازی کامپيوتری شبکه‌های اجتماعی است. در اين گونه شبيه‌سازی، وضعيت يک شبکه اجتماعی شبيه‌سازی می‌شود و فرايندها و سناريوهای موردنظر به صورت مجازی در اين شبکه اجرا می‌شود و نتيجه آن بررسی و تحليل می‌گردد. اين ارائه به تبيين مفهوم، کاربردها و موضوعات پژوهشی در اين حوزه می‌پردازد.