66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

امام علی (ع) :

گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خودپسندی وا دارد.

سئو