یکی از مراحل مهم برای اطمینان از کیفیت نرم افزار، ارزیابی جهت ارائه کارایی مناسب زیر بار است. این ارائه به بیان مفاهیم تست کارایی نرم افزار می پردازد. همچنین می کوشد با معرفی ابزار JMeter مهارتهای عملی مرتبط را آموزش دهد.
[مجموع: 1 میانگین: 5]