معماری مدل محور یکی از رویکردهای نوین در تولید نرم‌افزار می‌باشد. در این رویکرد سعی می‌شود با تحلیل نرم‌افزار در قالب مدلهای فرمال بخشی از فرایند تولید نر‌م‌افزار را خودکار گردد.

پروژه Eclipse Modeling Framework یکی از بهترین زیرساختهای تولید کارپایه‌های MDA است. این ارائه به بیان مفاهیم و ابزارها معماری مدل‌محور می‌پردازد و مراحل ایجاد یک Code Generator را تبیین می‌کند.
[مجموع: 1 میانگین: 5]