توضیح: داده کاوی یکی از ابزارهای مهم کسب و کار هوشمند محسوب می شود. این ارائه ضمن بیان مفهوم و جایگاه داده کاوی به کاربردهای آن در سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری می پردازد. همچنین برخی از تکنیکها و الگوریتمهای داده کاوی مناسب برای این حوزه را بیان می دارد.
این ارائه در سایت  data-miners.com و با الهام از درس دکتر رونالد نورمن در دانشگاه National University به عنوان منبع تکمیلی فصل 14 کتاب Data Mining Techniques که از مشهورترین کتب در زمینه داده کاوی است معرفی شده است.