66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

امام علی (ع) :

بسا یک خوردن ، از خوردن های زیادی جلوگیری می کند.

دانشنامه