در این مقاله سعی شده است امکاناتی که برای برنامه نویسی صفت مبنا (Attribute Oriented Programming) در زبانهای برنامه نویسی تولید شده است در محیط وب و استاندارد html و xml نیز شبیه سازی گردد.