پیرو تاکیدات وزیر محترم وزارت اقتصاد بر راه اندازی سامانه سوتی زنی و حمایت  قانونی از سوت زن و دادن جایزه به افشا کنندگان تخلفات، وزارت اقتصاد نسبت به راه اندازی سامانه سراسری برای این مساله اقدام کرده است.

شرکت نرم افزاری اعوان که سابقه طولانی در راه اندازی سامانه های مدیریت ارتباط با شهروند(ZRM) ، رسیدگی به شکایات و پیشنهادات مردمی، دریافت گزارش های مردمی و کشف سوء جریان را دارد، به عنوان مجری این سامانه انتخاب شد.

امید است که با راه اندازی سامانه های قوی و یکپارچه در سایر قوا و نهادها و با حمایت قانونی بتوان نسبت به ریشه کنی فساد در کشور گام های مهمی برداشت.