66097972 – 66097985

info@asta.ir

نلسون ماندلا :

نه بازی در یک زمین کوچک شور و حالی دارد و نه قناعت کردن به چیزی کمتر از ظرفیت وجودتان.

معماری