WISE BPM

سازمانها مرتباً فرایندهای عملیاتی خود را با تغییر اهداف، راهبردها و دستورالعملها به روز می نمایند. چابکی در انعکاس فرایندهای جدید در سیستمهای اطلاعاتی اهمیت زیادی دارد. نقش موتورهای فرایند، ایجاد امکان تعریف و اجرای فرایندهای جدید به وسیله مدیران سیستم (بدون دخالت برنامه نویسان) می باشد. BPMS یکی از راهگشاترین فناوریهای نوین برای سازمانهای پیشرو است. WISE BPM محصولی است که قابلیتهای یک BPMS را در چارچوب زیر ارائه می نماید:

 

موتور اجرای فرایند

 • موتور فرایند مبتنی بر استاندارد BPMN
 • پشتیبانی از تخصیص کار به نیروی انسانی (User Task)
 • پشتیبانی از فرایندهای همروند
 • پشتیبانی از اجرای سرویس با پروتکلهای مختلف (JMS، REST، SOAP و ...)
 • پشتیبانی از اجرای قواعد سازمانی (Business Rules)

طراح برخط فرایند

 • طراحی فرایند تحت وب مبتنی بر استاندارد BPMN
 • تعیین فرمهای مخصوص هر مرحله از فرایند
 • تعیین اقدامات مجاز در هر مرحله از فرایند
 • تعیین قواعد تخصیص کار به کاربران به سمتها بر اساس اطلاعات ساختار سازمانی (نقش، سازمان، تقسیمات جغرافیایی و ...)
 • پشتیبانی از الگوهای مختلف تخصیص کار

طراحی برخط فرم

 • امکان طراحی فرمهای پویا
 • پشتیبانی از ویجتهای متنوع (رشته، عدد، تاریخ، لیست، چک و ... )
 • پشتیبانی از داده های تو در تو
 • پشتیبانی از فیلدهای چندمقداری

کارتابل متمرکز برای کاربران و سمتها

 • دسترسی یکجا به کارتابل کلیه سمتهای کاربر
 • مشاهده فرمهای مخصوص هر مرحله از فرایند
 • نمایش تصویر فرایند جاری توسط مسئول
 • ثبت/مشاهده یادداشت روی فرایند
 • ثبت/مشاهده پیوست روی فرایند
 • مشاهده چرخه ارجاعات
 • نمایش اقدامات مجاز در هر مرحله از فرایند

گزارشات آماری و تفصیلی (لیستی)

 • گزارش وضعیت فرایندها بر اساس شاخصهای مختلف
 • گزارش وضعیت کارها بر اساس شاخصهای مختلف
 • ارائه گزارش به شکل ماتریس و نمودار در فرمتهای مختلف

تصاویر WISE BPM

فرم مشاهده کار، مشاهده تصویر آخرین وضعیت فرایند

bpm 1

 

طراحی آنلاین فرایند

bpm 2

 

طراحی فرمهای پویا

bpm 3